استاکینگ حرارتی القایی برای سیم فنری و پودر نایلون

ذخیره سازی حرارتی القایی برای سیم فنری و پودر نایلون انباشته حرارتی شامل استفاده از گرمایش القایی در فرآیندهایی است که پلاستیک از جامد به مایع تغییر حالت می دهد. یکی از کاربردهای رایج برای این کاربرد، تعبیه پرس یک قطعه فلزی در یک قطعه پلاستیکی است. این فلز با استفاده از القای حرارتی تا دمایی بیشتر از دمای… ادامه مطلب