اصل گرمایش القایی الکترومغناطیسی

اصل گرمایش القایی الکترومغناطیسی در سال 1831 مایکل فارادی گرمایش القایی الکترومغناطیسی را کشف کرد. اصل اساسی گرمایش القایی یک شکل کاربردی از کشف فارادی است. واقعیت این است که جریان AC که از یک مدار می گذرد بر حرکت مغناطیسی مدار ثانویه واقع در نزدیکی آن تأثیر می گذارد. نوسان جریان در مدار اولیه … ادامه مطلب