فرآیند گرمایش القایی با فناوری بی اثر و خلا vac

فرآیند گرمایش القایی با فناوری بی اثر و خلا vac

مواد خاص یا مناطق کاربرد نیاز به پردازش خاصی دارند.

شار استفاده شده در طی فرآیند لحیم کاری القایی متداول اغلب باعث خوردگی و سوختگی قطعه کار می شود. ترکیبات شار همچنین ممکن است منجر به اختلال در خصوصیات جز component شود. علاوه بر این ، به دلیل اکسیژن موجود در جو ، تغییر رنگ قطعه کار رخ می دهد.

هنگام جوش زدن در زیر گاز بی اثر یا خلا can می توان از این مشکلات جلوگیری کرد. روش گاز بی اثر می تواند به خوبی با گرمایش القایی ترکیب شود زیرا در هنگام لحیم کاری القایی تحت گاز محافظ شعله باز وجود ندارد و شرایط مربوط به جریان بهتر کنترل می شوند.