طراحی کویل های گرمایش القایی و PDF اصلی

طراحی کویل های گرمایش القایی و PDF اصلی

به یک معنا ، طراحی کویل برای گرمایش القایی بر روی یک فروشگاه بزرگ از تجربی ساخته شده است که توسعه آن از چندین هندسه سلف ساده مانند سیم پیچ برقی ناشی می شود. به همین دلیل ، طراحی کویل به طور کلی بر اساس تجربه است. این مجموعه مقالات ، ملاحظات اساسی الکتریکی در طراحی سلف ها را مرور می کند و برخی از رایج ترین سیم پیچ های استفاده شده را توصیف می کند ...

 

طراحی و کویلهای گرمایش_قرقی. و pdf

 

=