کوره با دمای بالا یک قطعه تخصصی از تجهیزات طراحی شده برای مقاومت در برابر دماهای شدید و فراهم کردن محیط های گرمایشی کنترل شده برای فرآیندهای مختلف صنعتی است. کوره های با دمای بالا نقش مهمی در کاربردهای عملیات حرارتی مانند بازپخت، لحیم کاری، تف جوشی و تمپر ایفا می کنند. آنها تبدیل مواد خام به محصولات نهایی با خواص مکانیکی بهبود یافته و یکپارچگی ساختاری را تسهیل می کنند.

=