گرمایش القایی برای کشتی های شیمیایی | راکتورهای دسته ای پیشرفته ترین روش گرمایش دقیق است که برای پردازش مایعات موجود است.

=