ذوب القایی برنج

توضیحات:

ذوب الودگی برنج با کوره ذوب گرمایش القایی MF-RF

ذوب شدن برنج

 

 

 

 

 

 

ذوب شدن القایی برنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذوب شدن مس و برنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاء کوره ذوب مس